Szanując czas naszych klientów staramy się w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców bez konieczności ich nadmiernego angażowania. Wszelkie sytuacje wymagające interwencji fachowców z danej branży nadzorujemy i monitorujemy do momentu uzystkania zadowalającego dla klienta rezultatu.

Oferta

Oferowany zakres usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi obejmuje:

 1. Zarządzanie i administrowanie – obsługa bieżąca nieruchomości:
  • Przejmowanie nieruchomości wraz ich dokumentacją techniczną, prawną i finansową,
  • Czynności związane z uzyskaniem w imieniu mocodawcy numeru REGON i NIP,
  • Otwarcie i obsługa rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy,
  • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
  • Analizowanie składanych ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
  • Przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w uzasadnionych przypadkach,
  • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci,
  • Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali,
  • Opracowywanie Planów Zarządzania Nieruchomością,
  • Wskazanie najkorzystniejszej dla mocodawcy oferty ubezpieczenia budynku i zawieranie umów ubezpieczenia,
  • Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej,
  • Przygotowanie i obsługa zebrań wspólnotowych,
  • Archiwizowanie dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości,
  • Wydawanie zaświadczeń oraz wypełnianie wniosków dotyczących zasobów lokalowych w celu uzyskania dodatków mieszkaniowych lub innych form pomocy społecznej,
  • Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądami i poza sądami.
 2. Techniczne utrzymanie nieruchomości:
  • Zlecanie oraz nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości, a także urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • Przedstawianie zaświadczeń i zaleceń pokontrolnych właścicielom nieruchomości,
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
  • Sporządzanie zestawień potrzeb remontowych i konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych,
  • Doradztwo w zakresie usprawnień technicznych,
  • Sporządzanie planów remontów technicznych,
  • Sporządzanie kosztorysów planowanych robót,
  • Przygotowanie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót,
  • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi bądź inwestycyjnymi,
  • Organizowanie i nadzór prac remontowo-modernizacyjnych,
  • Bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym nieruchomości,
  • Przygotowanie procedur do otrzymania kredytów na planowane remonty.
 3. Usługi rachunkowo - księgowe:
  • Przygotowywanie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami wspólnot mieszkaniowych,
  • Przygotowywanie naliczeń finansowych na podstawie uchwał właścicieli lokali,
  • Przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach,
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej przed terminem zebrania sprawozdawczego, Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego,
  • Zgłaszanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych oraz pożytków, a także innych przychodów z nieruchomości,
  • Obsługa związana z bankiem oraz pocztą.
 4. Utrzymanie porządku, konserwacja i eksploatacja:
  • Zlecanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
  • Organizowanie usługi pogotowia technicznego,
  • Szybkie usuwanie awarii,
  • Utrzymywanie(nadzorowanie) porządku części wspólnej nieruchomości budynkowej i gruntowej, terenów zielonych i terenów przylegających do nieruchomości,
  • Nadzór nad dostawami energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości i energii cieplnej,
  • Weryfikacja faktur za dostarczone media,
  • Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych,
  • Organizowanie legalizacji urządzeń pomiarowych,
  • Ustalanie zaliczek na media i opłaty eksploatacyjne.

Jesteśmy bardzo elastyczni, otwarci na nowe pomysły, ale też nie zapominamy o procedurach, które usprawniają obsługę i czynią ją bardziej efektywną dla właściciela nieruchomości.

Cena za świadczoną usługę będzie podlegała negocjacji zgodnie z ustalonym indywidualnie zakresem potrzeb zleceniodawcy.

Każda zarządzana przez nas nieruchomość traktowana jest indywidualnie a przedstawiana oferta dostosowana do potrzeb klienta. Zakres obowiązków i wzajemne zobowiązania stron precyzyjnie zostaną określone w umowie o zarządzanie nieruchomością.